نام کتاب موضوع تصویر
نشر رنسانس ,دهلی نو سال 1995 Greening The Desert
international trade reforms and iranian economy
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد و توسعه روستایی
اقتصاد منابع و محیط زیست
راهنمایی آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی در هندوستان
صندوق نوآوری و شکوفایی ماندگار دریایی
اقتصاد منابع طبیعی
کتاب «ایران بدون نفت» و «بایسته‌های اقتصاد مقاومتی» حاوی مطالعات حدود 60 اقتصاددان برجسته کشور درباره راهکارهای به صفر رساندن سهم نفت در بودجه کشور است ایران بدون نفت