نام کتاب موضوع اطلاعات چاپ تصویر
نشر رنسانس ,دهلی نو سال 1995 Greening The Desert
international trade reforms and iranian economy
اقتصاد کشاورزی
اقتصاد و توسعه روستایی
اقتصاد منابع و محیط زیست
راهنمایی آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی در هندوستان
صندوق نوآوری و شکوفایی ماندگار دریایی
اقتصاد منابع طبیعی
اقتصاد بدون نفت