دکتر محمد حسین کریم

پول های بادآورده نفت را براحتی به باد سپردیم!/ اقتصاد مقاومتی کماکان بهترین درمان عافیت طلبی و اقتصاد نفت محوری

https://www.linkedin.com/pulse/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C-karim-irda-/

پاسخی بنویسید