آخرین تالیفات


اقتصاد کشلورزی


کتاب اقتصاد کشاورزی عوامل اقتصادی موثر در امور کشاورزی ,روابط اقتصادی موجود بین عوامل تولید کشاورزی و کاربرد اصول اقتصادی را در تولید و توسعه کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار میدهد


ایران بدون نفت


این کتاب حاوی مطالعات حدود 60 اقتصاددان برجسته کشور در مورد راه های کاهش وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و بایسته های اقتصاد‌ مقاومتی است که به نقد و بررسی چالش های اقتصاد نفتی پرداخته است.


اقتصاد منابع و محیط زیست


یکی از مهم ترین منازعات اقتصادی در دوران اخیر و هزاره جدید منازعه بر سر منابع طبیعی پایان پذیر(نفت, گاز) تجدید نشدنی خواهد بود. لذا کتاب حاضر با نگاهی اقتصادی به مباحث منابع طبیعی , محیط زیست و انرژی پرداخته .