سازمان بین المللی مطالعات دانشگاهی

این سازمان متشکل از بخش های مختلف آموزشی و پژوهشی سعی در انجام پروژه های مشترک ، تحقیقات دانشگاهی و رویدادهای علمی با دانشگاه های مختلف در سرتاسر جهان دارد. ما سعی بر آن داریم که ارتباط موثر بین دانشگاهی در جهت پیشرفت علوم و تکنولوژی در سایه ی صلح و انساندوستی فارغ از هر گونه دیدگاه نژادپرستانه برقرار نماییم.

انجمن علمی توسعه روستایی ایران

انجمن علمی توسعه روستایی ایران در تاریخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی جایگاه روستا و روستائیان توسعه روستایی، توسعه کیفی نیروهای متخصص بهبود و ارتقای مباحث آموزش و پژوهش رسماً تشکیل و آغاز به فعالیت نمود